Xin hỏi, thông tin nợ xấu trong báo cáo tín dụng CIC có thể được xoá bỏ hay không khi tổ chức tín dụng hay chủ thể thông tin yêu cầu. Có phải cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào cũng có thể khai thác báo cáo tín dụng về cá nhân, doanh nghiệp khác từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) không?

Trả lời:

Về thông tin nợ xấu trong báo cáo tín dụng CIC, đây là những thông tin không xóa bỏ kể cả khi tổ chức tín dụng hay chủ thể thông tin yêu cầu. Trong báo cáo tín dụng, các khoản nợ được chia thành một trong hai loại theo tính chất: nợ đủ tiêu chuẩn và nợ xấu. Trường hợp chủ thể khách hàng đã có lịch sử nợ xấu thì sau thời hạn 05 năm kể từ thời điểm hoàn tất các nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng mới được xoá bỏ đi trên CIC.

Không phải bất kỳ là cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào cũng có thể khai thác báo cáo tín dụng về cá nhân, doanh nghiệp khác từ CIC. Chỉ có một số đối tượng được khai thác báo cáo tín dụng từ CIC để phục vụ cho hoạt động của mình như tổ chức tín dụng và một số công ty khác theo quy định. Ngoài ra, các công ty tuyển dụng cũng được phép khai thác báo cáo tín dụng về các ứng viên khi được ứng viên đồng ý.

Theo Ngân hàng Nhà nước